lijn
hotbutton
linkedin
twitter
De gebruiker als uitgangspunt, succesvolle productontwikkeling als resultaat!
Interviews
Bij het vergaren van requirements worden belanghebbenden en gebruikers geinterviewed om zo hun wensen en behoeften boven water te krijgen. Interviewtechnieken kunnen onderverdeeld worden in de volgende vier categoriën: ongestructureerd, semi-gestructureerd, gestructureerd en groepsinterviews (Fontana en Frey, 1994, 2005).

Gestructureerd
Bij een gestructureerd interview is er sprake van een set vooraf bepaalde vragen waarbij deze voor alle respondenten in exact dezelfde volgorde worden gesteld. Het is de bedoeling dat door het aanhouden van een strakke volgorde het (nadelige) effect van eventuele instrumenten en de aanwezige interviewers op de uitkomst van het onderzoek tot een minimum wordt beperkt.
Een gestructureerd interview is feitelijk hetzelfde als een enquête of vragenlijst, met dit verschil dat een gestructureerd interview mondeling wordt afgenomen in plaats van schriftelijk.

Semi-gestructureerd
Semi-gestructureerde interviews bevatten ook vooraf bepaalde vragen, maar er is meer speling binnen de vragen dan bij die in een gestructureerd interview. De vragen zijn voorbereid, maar in de loop van het interview hebben de interviewers de ruimte om de volgorde waarop de vragen worden gesteld aan te passen en ook kunnen zij vragen toevoegen afhankelijk van de wijze waarop het gesprek verloopt.

Ongestructureerd
Bij een ongestructureerd interview nemen de onderzoekers onvoorbereid plaats aan tafel met de te interviewen persoon.
Tijdens het gesprek bedenken zij nieuwe vragen aan de hand van de antwoorden van de respondent. Dit heeft o.a. tot gevolg dat ieder nieuw interview (met een ander persoon) gegevens voortbrengt dat anders van structuur is.
De bedoeling achter ongestructureerde interviews is om de onderzoekers die het interview afnemen bloot te stellen aan de onverwachte wendingen van de deelnemers en hen een beter begrip van de sociale werkelijkheid vanuit het perspectief van de geinterviewde te geven.
(Bron: Yan Zhang (link naar PDF)

Groepsinterviews (focus groups)
Focus groups wordt apart behandeld. Klik hiervoor op de link hierboven of onderaan deze pagina.

Zie ook: focus groups, vragenlijsten en observatietechnieken

easability.nl: Woudenbergstraat 93, 2546 VM, Den Haag. Mob: 06 415 266 12